29. května do 2. června – Dětský balónkový festival Chocotopia – Rezervujte ihned! 🥳

Navštevní Řád Chocotopie

Společnost Chocolate Experience s.r.o., IČO 06199682, se sídlem Celetná 557/10, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278006

Oddíl 1
Vstup do Chocotopie

Článek I

Tento návštěvní řád je závazný a vztahuje se na všechny osoby, které vstupují do prostor Chocotopie (dále jen „Chocotopia“) (dále jen „návštěvníci“). Na návštěvníky dočasně oprávněné ke vstupu do prostor Chocotopie či jakékoliv jejich části z důvodu konání setkání, rautů, či jiných společenských akcí, popřípadě i z profesních důvodů, se tento řád vztahuje přiměřeně, zejména není-li sjednáno jinak.

Oddíl 2
Vstup do Chocotopie

Článek II

Otevírací doba obchodu a centra je uvedena na stránkách www.chocotopia.cz a může se lišit v návaznosti na sezónu či vládní opatření.

Článek III

Vstup do prostor Chocotopie je povolen pouze ve stanovené návštěvní době, není-li dohodnuto jinak.

Článek V

Vstup do prostor Chocotopie je možný pouze po předložení platné vstupenky. Tato povinnost se vztahuje i na návštěvníky, kteří jsou vyňati z povinnosti platit vstupné Návštěvníci jsou povinni si vstupenky ponechat po celou dobu prohlídky Chocotopie. Návštěvníci jsou povinni se kdykoliv na výzvu některého ze zaměstnanců Chocotopie prokázat vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníka k jedné návštěvě Chocotopie. Zakoupené a zkontrolované vstupenky nelze vracet. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy dle platného ceníku.

Článek VI

Do prostor Chocotopie je povolen vstup s kočárky. Koloběžky, skateboardy, kolečkové brusle či jakékoliv jiné obdobné pomůcky jsou v prostorách Muzea zakázány. V souladu s ustanovením článku 9 tohoto řádu tyto věci musí být odloženy v šatně. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla na kolečkách či nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv si je možno odložit též v šatně za poplatek 30,-Kč / 1eur.

Článek VII

Prostory Chocotopie jsou vybaveny zařízením, které usnadňuje přístup osob s omezením hybnosti.

Článek VIII

Chocotopia neodpovídá za jakékoliv škody způsobené invalidními vozíky třetím osobám či jejich uživatelům.

Článek VIX

Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednotlivých expozicích omezen.

Článek X

Rodiče zodpovídají za své děti

Oddíl 3
Šatny – nevyzvednuté věci, věci
nalezené

Návštěvníkům je k dispozici šatna.
Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku Chocotopie je možné odložit v šatně za poplatek 30,-Kč / 1 eur. Věci, které jsou v prostorách Chocotopie výslovně zakázány, je též možné odložit v šatně. V šatně není možné odložit živá zvířata.

Článek XI

Obsluha šatny:

přijímá věci do šatny dle kapacitních možností šatny; může odmítnout převzít do šatny věci, jejichž přítomnost by mohla ohrožovat bezpečnost a řádný chod šatny. Na žádost obsluhy šatny je návštěvník povinen strpět bezpečností prohlídku svého zavazadla, které chce odložit v šatně.

nepřijímá do úschovy zvířata

za odložené věci neručíme

Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny tašky a veškerá zavazadla na kolečkách či nošená na zádech včetně dětských nosítek.

Vrchní oděv si je možno odložit též v šatně za poplatek 30,-Kč / 1eur.

vydává číslované lístky návštěvníkům; v případě ztráty lístku věc nemusí být návštěvníkovi vydána dříve než na konci provozní doby šatny, nebo po řádném prošetření majitele věci, kdy dokáže, že má k dané věci vztah.

Článek XII

Věci odložené v šatně je návštěvník povinen vyzvednout před koncem otevírací doby Chocotopie. Nevyzvednuté věci ze šatny, stejně jako jiné věci nalezené v prostorách Chocotopie budou uchovávány po dobu 1 roku v prostorách Velína k vyzvednutí jejich vlastníkem. Tyto věci mohou být vydány u vstupu do Chocotopie po předložení identifikačního dokladu. Po uplynutí doby 1 roku budou tyto věci zlikvidovány, anebo darovány některé z charitativních společností. Nevyzvednuté věci ze šatny, stejně jako věci nalezené v prostorách Chocotopie, u kterých vznikne obava z hlediska jejich bezpečnosti, budou předány příslušným orgánům k likvidaci.

Článek XIII

Chocotopia neodpovídá za ztrátu nebo odcizení věcí volně odložených návštěvníky mimo prostor šaten. Návštěvníci jsou povinni věnovat pozornost osobním věcem. Stejně tak Chocotopia neodpovídá návštěvníkům za škodu způsobenou na jejich věcech v důsledku krádeže.

Oddíl 4
Obecné požadavky na chování
návštěvníků

Článek XIV

Je zakázáno vnášet do prostor Chocotopie:

  • zbraně, nože, řetězy, nůžky, výbušné, hořlavé a/nebo těkavé látky a, všeobecně, jakékoliv nezákonné, nebezpečné látky nebo předměty;
  • objemné nebo hlasité předměty, včetně zavazadel, která musí být odložena v šatně v souladu s článkem 9;
  • zvířata, vyjma vodícího psa pro nevidomé (malý pes v tašce určené je povolen)
  • jídlo a nápoje

Článek XV

Návštěvníci musí být vhodně oblečeni, vstup nebude povolen zejména návštěvníkům v plavkách, bez horního či spodního dílu oblečení, a musí se řádně a ohleduplně chovat k zaměstnancům Chocotopie, stejně jako jiným návštěvníkům, případně jakýmkoli jiným osobám nacházejícím se v prostorách Chocotopie. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým ochování mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor expozice přístup, případně z nich mohou výt vykázáni. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti. Návštěvníci jsou povinni svým chováním, postojem či poznámkami nerušit prohlídku Chocotopie.

Článek XVI

Je zakázáno:

  • jíst a pít v prostorách expozice;
  • vstupovat do prostor Chocotopie pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
  • dotýkat se dekorací a všeobecně zasahovat jakýmkoli způsobem do voskových figurín či dekorací;
  • blokovat únikové východy a pouze v případě nehody použít únikových východů
  • překračovat hrazení a jiné bariéry a nerespektovat zveřejněná omezení či zákazy;
  • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak znečišťovat a poškozovat;
  • běhat, strkat nebo tlačit se, klouzat se či šplhat v prostorách Chocotopie;
  • rušit ostatní návštěvníky jakoukoliv hlučnou činností, a to zejména poslechem audio či video přehrávačů nebo hraním na hudební nástroje;
  • odhazovat odpadky, zejména žvýkačky mimo odpadkové koše. Odpadkové koše jsou k dispozici u vstupu a východu z Chocotopie;
  • kouřit a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm;
  • provozovat bez řádného zmocnění jakoukoli obchodní či reklamní činnost, vybírat peníze, distribuovat a prodávat brožury, tiskopisy, noviny, odznaky či jiné předměty jakéhokoliv druhu v prostorách Chocotopie;
  • provozování činnosti turistického průvodce je rovněž příšně zakázáno
  • užívat prostory a zařízení Chocotopie jakýmkoli způsobem, který není v souladu s účelem jejich určení.

Článek XVII

Návštěvníci, kteří porušují ustanovení tohoto návštěvního řádu, mohou být vykázáni z prostor Chocotopie, popřípadě proti nim mohou být podniknuty jiné právní kroky.

Oddíl 5
Zvláštní úprava pro skupiny

Článek XVIII

Doporučujeme všem skupinám, aby před návštěvou Chocotopie učinily rezervaci data a hodiny návštěvy Chocotopie na adrese: info@chocotopia.cz V případě, že nebude rezervace uskutečněna předem, může Vás potkat delší čekací doba.
Dále může být zakázán vstup skupinám, zejména žáků či studentů škol, s nedostatečně zajištěným doprovodem pedagogických pracovníků. Dále mohou být vykázány z prostor Chocotopie skupiny, jejichž členové porušují ustanovení tohoto řádu či jakékoliv jiné pokyny, zejména zaměstnanců Chocotopie.

Článek XIX

Na návštěvníky – členy skupiny se vztahují stejná pravidla upravená v tomto návštěvním řádu jako pro individuální návštěvníky.

Článek XX

Vedoucí skupiny je povinen zajistit, aby všichni členové skupiny dodržovali pravidla stanovená tímto řádem, jakož i pokyny zaměstnanců Chocotopie. Chocotopia si vyhrazuje právo v případě potřeby podniknout kroky k zajištění řádného chování členů skupiny.

Článek XXI

Skupiny jsou povinny nerušit ostatní návštěvníky Chocotopie.

Článek XXII

Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednotlivých expozicích omezen.

Oddíl 6
Zajištění bezpečnosti

Článek XXIII

Návštěvníci jsou tímto informováni o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením v prostorách Chocotopie pro účely zajištění bezpečnosti návštěvníků a věcí nacházejících se v Chocotopii, zejména voskových figurín a exponátů, popřípadě i prostor Chocotopie a ochrany majetku před trestnou činností, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje návštěvníků v rozsahu – obrazový záznam kamerového systému jsou zpracovávány správcem, společností Chocolate Experience s.r.o., IČ: 06199682, se sídlem Celetná 557/10, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278006. Správce je oprávněn pověřit zpracováním jakoukoliv třetí osobu. Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy 24 hodin denně, po dobu otvíracích hodin Chocotopie. Záznamy pořízené z kamerového systému budou správcem uchovávány po dobu 3 dní ode dne jejich pořízení, poté budou smazány. Zpracování probíhá na adrese sídla správce. Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů získaných správcem z kamerového systému vyjma orgánů činných v trestním řízení při podezření ze spáchání trestného činu, popřípadě příslušných správních orgánů. Návštěvníci mají právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zjistí-li nebo domnívá-li se návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Kontaktní údaje pro přijímání žádostí: gdpr@chocotopia.cz

Článek XXIV

Návštěvníci jsou povinni se na žádost podrobit osobní prohlídce, popřípadě prohlídce věcí, které návštěvníci vnášejí nebo odnášejí z Chocotopie, kterou provede bezpečnostní služba Chocotopie, popřípadě jakýkoliv jiný zaměstnanec Chocotopie.

Článek XXV

Návštěvníci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo věcí v prostorách Chocotopie. Návštěvníci jsou povinni neprodleně ohlásit případné škody, či jakékoliv jiné neobvyklé skutečnosti bezpečnostní službě Chocotopie, popřípadě jakémukoliv zaměstnanci Chocotopie.

Článek XXVI

Návštěvníci jsou povinni dodržovat písemná pravidla bezpečnosti, jakož i bezpečnostní pokyny zaměstnanců Chocotopie. V případě nutnosti evakuace Chocotopie či jakékoliv jeho části, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Chocotopie.

Článek XXVII

Pokud návštěvník utrpí úraz nebo je stižen zdravotní indispozicí, je třeba kontaktovat zaměstnance Chocotopie, kteří zajistí zdravotnickou pomoc.

Článek XXVIII

Návštěvník, který se stane svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, zejména spáchání trestného činu, popřípadě přestupku proti majetku či zdraví, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnancům Chocotopie.

Článek XXIX

Nalezne-li návštěvník v prostorách Chocotopie ztracené dítě, nechť jej dovede na hlavní pokladnu muzea, popřípadě předá některému ze zaměstnanců Chocotopie.

Článek XXX

Muzeum neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu.

Oddíl 7
Fotografování, audio a video
nahrávky a kopie

Článek XXXI

Návštěvníci jsou oprávněni pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy prostor Chocotopie, voskových figurín a dekorací, výlučně pro osobní užití návštěvníka. Pro jiné než osobní užití návštěvníka (komerční účely, umělecká tvorba) je možné pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy pouze na základě žádosti s předchozím souhlasem vedoucích zaměstnanců Chocotopie. O souhlas si napište na email: info@chocotopia.cz

Článek XXXII

Návštěvníci jsou povinni při pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů zaměstnanců Chocotopie si vyžádat jejich souhlas.

Oddíl 8
Způsobení škody

Článek XXXIII

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Způsobí-li návštěvník Chocotopie porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy Chocotopie.

Oddíl 9
Závěrečná ustanovení

Článek XXXIV

Tento návštěvní řád je návštěvníkům k dispozici k nahlédnutí na na pokladně Chocotopie a je vyvěšen u vstupu do Muzea.

Článek XXXV

Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky Chocotopie, a také na pokladnách. Poslední vstupenku je možné koupit maximálně 30 minut před zavřením muzea.
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.
Chocolate Experience s.r.o.

Chocolate Experience Center

V Oblouku 728, Průhonice

Sobota – neděle:

Pondělí – pátek:

10:00 – 18:00

ZAVŘENO

Zábavni Centrum Chocotopia

Celetná 15, Praha 1

Pondělí – Neděle

10:00 – 19:00

Candytopia & Sweet Selfies Studio

Celetná 10, Praha 1

Pondělí – Neděle

11:00 – 23:00